پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

راهبرد مشارکت دستگاه

راهبرد مشارکت دستگاه

این سازمان کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی ... را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید.

.


5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0