پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سوالات متداول

اعتبارات هزینه‌ای:

فرایند درخواست وجه حقوق و سایر اعتبارات هزینه ای چگونه است؟

تا پانزدهم هر ماه فایل حقوق که شامل اطلاعات احکام پرسنلی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی می‌باشد، طی یک فایل متنی تهیه و به همراه درخواست وجه و فرم خلاصه لیست که دارای امضاء ذیحساب و رئیس دستگاه می باشد به خزانه معین ارسال می‌گردد.

فرایند درخواست وجه سایر اعتبارات هزینه ای چگونه است؟

براساس مانده تخصیص اعتبارات هزینه‌ای در دو نسخه فرم درخواست وجه (قابل دریافت از خزانه معین و وب سایت اداره کل) تکمیل و پس از امضاء ذیحساب دستگاه اجرایی به خزانه معین ارسال می‌گردد.

تأییدیه حقوق را چگونه دریافت کنیم؟

تاییدیه حقوق توسط خزانه معین صادر و به نماینده دستگاه اجرایی تحویل می‌گردد.

تأییدیه مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینه ای را چگونه دریافت کنیم؟

چنانچه وجوه دریافتی از محل اعتبارات هزینه ای در موعد مقرر قانونی مصرف نگردد، به حساب مانده وجوه مصرف نشده هزینه ای خزانه معین(4074000901024870) واریز و تأییدیه دریافت گردد، فرم تأییدیه وجوه مصرف نشده هزینه ای (قابل دریافت از خزانه معین و وب سایت اداره کل) را در دو نسخه تکمیل و پس از امضاء ذیحساب دستگاه، جهت تأیید به خزانه معین ارسال نمایند. لازم است تاریخ واریز وجوه به تفکیک هر واریزی مشخص گردد.

وجوه اضافه واریز حقوق باید به حساب 4001000908000905 خزانه داری کل واریز و تاییدیه دریافت گردد.

درخواست وجه اعتبارات تملک:

فرایند درخواست وجه اعتبارات تملک چگونه است؟

در صورتی که سازمان مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی استان بابت طرح‌های عمرانی تخصیص صادر نماید، درخواست وجه با امضاء ذیحساب به خزانه معین ارسال می‌گردد.

تأییدیه وجوه دریافتی بابت اعتبارات تملک را چگونه دریافت نماییم؟

در پایان سال فرم تأییدیه وجوه دریافتی تملک (قابل دریافت از خزانه معین و وب سایت اداره کل) را در دو نسخه تکمیل و پس از امضاء ذیحساب دستگاه، جهت تأیید به خزانه معین ارسال نمایند. لازم است وجوه دریافتی به تفکیک طرح درج گردد.

تأییدیه مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک را چگونه دریافت کنیم؟

چنانچه وجوه دریافتی از محل اعتبارات تملک در موعد مقرر قانونی مصرف نگردد، به حساب مانده وجوه مصرف نشده تملک خزانه معین (4074000901023625) واریز و تأییدیه دریافت گردد، فرم تأییدیه وجوه مصرف نشده تملک (قابل دریافت از خزانه معین و وب سایت اداره کل) را در دو نسخه تکمیل و پس از امضاء ذیحساب دستگاه، جهت تأیید به خزانه معین ارسال نمایند. لازم است تاریخ واریز وجوه به تفکیک هر واریزی مشخص گردد.

درآمدهای عمومی:

وجوه درآمد متفرقه، وجوه حاصل از فروش خودروهای دولتی، اموال اسقاطی و ... را به چه حسابی واریز کنیم؟

خزانه معین استان تهران طی چند نامه حساب­های مربوطه را همراه با شناسه واریز به دستگاه­های اجرایی استان اعلام نموده است.

ذیحساب دستگاه اجرایی طی نامه­ای با عنوان معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان تهران، در خصوص حساب مربوطه جهت واریز وجوه، استعلام می­نماید.

با شماره 5-02122225071 داخلی 130 یا 135 تماس و از کارشناسان درآمد سوال نمایند.

تاییدیه وجوه واریزی به حساب­های تمرکزی خزانه معین را چگونه دریافت کنیم؟

فرم تاییدیه وجوه درآمد (قابل دریافت: به صورت حضوری از خزانه معین و وب سایت اداره­کل (بدون نیاز به مراجعه حضوری) را در دو نسخه تکمیل و پس از امضاء ذیحساب دستگاه، جهت تأیید به خزانه معین ارسال نمایند. لازم است که در فرم مزبور، مبلغ وجوه واریزی و تاریخ واریزبه صورت دقیق، جهت مشاهده در صورتحساب قید گردد.

وجوه اضافه واریزی و اشتباه واریزی را چگونه مسترد نماییم؟

ذیحساب دستگاه اجرایی طی نامه­ای با عنوان معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان تهران، درخواست استرداد وجه می­نماید، لازم است شماره حساب، تاریخ و مبلغ اشتباه واریزی به صورت دقیق ذکر گردد.

درآمدهای اختصاصی:

تاییدیه وجوه واریزی به حسابهای خزانه معین را چگونه دریافت کنیم؟

فرم تأییدیه وجوه درآمد (قابل دریافت از خزانه معین و وب سایت اداره کل) را در پایان ماه در دو نسخه تکمیل و پس از امضاء ذیحساب دستگاه، جهت تأیید به خزانه معین ارسال نمایند. لازم است وجوه واریزی در طول یک ماه به تفکیک ردیف درآمدی در فرم تاییدیه درج گردد.

وجوه اضافه واریزی و اشتباه واریزی را چگونه استرداد نماییم؟

ذیحساب دستگاه اجرایی طی نامه ای با عنوان معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان تهران، درخواست استرداد وجه می‌نماید، لازم است شماره حساب، تاریخ و مبلغ اشتباه واریزی و ردیف درآمدی که این وجوه به آن منظور شده، اعلام گردد.

اعتبارات از محل وجوه حاصل از درآمد اختصاصی را چگونه دریافت کنیم؟

پس از دریافت تأییدیه درآمدهای اختصاصی، ذیحساب دستگاه اجرایی فرم درخواست وجه را امضاء و به خزانه معین استان تهران، ارسال می‌نماید، لازم است مبلغ درخواستی به تفکیک هزینه‌ای و تملک و ردیف درآمدی مشخص گردد.

خزانه معین پس از کسر 3 درصد قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، در سقف درآمد وصولی و اعتبار مصوب، وجوه درآمد اختصاصی را به حساب پرداخت درآمد اختصاصی دستگاه واریز می‌نماید.

وجوه سپرده:

تأییدیه وجوه سپرده واریزی به حساب خزانه معین را چگونه دریافت کنیم؟

در پایان هر ماه فهرست وجوه واریزی با ذکر مشخصات واریز کننده به صورت یک فایل متنی تهیه می‌گردد و فرم تأییدیه وجوه سپرده (قابل دریافت از خزانه معین و وب سایت اداره کل) در دو نسخه تکمیل و پس از امضاء ذیحساب دستگاه، جهت تأیید به خزانه معین ارسال نمایند. لازم است جمع وجوه واریزی با مبلغ درج شده در تاییدیه و فهرست ریز سپرده مطابقت داشته باشد.

وجوه سپرده واریزی به حساب خزانه معین را چگونه مسترد نماییم؟

فهرست وجوهی که باید مسترد گردد با ذکر شماره بستانکاری و مشخصات واریز کننده به صورت یک فایل متنی تهیه و به همراه درخواست وجه با امضاء ذیحساب دستگاه اجرایی به خزانه معین ارسال می‌گردد.

لازم به ذکر است که فقط وجوهی که باید به ارباب رجوع مسترد شود درخواست گردد و دستگاه اجرایی نمی‌تواند وجوه سپرده را نزد خود نگه دارد.

امور بانکی:

فرایند افتتاح حساب چگونه است؟

قبل از اقدام به درخواست افتتاح حساب جدید از داشتن مجوز قانونی جهت افتتاح حساب جدید(مانند تصویب ردیف درآمدی در قانون بودجه سال مربوطه) مطمئن شوید. شاید استفاده از شناسه واریز نیاز دستگاه را تامین نماید و نیاز به افتتاح حساب جدید نباشد.

جهت افتتاح حساب غیرقابل برداشت: ذیحساب دستگاه اجرایی طی نامه ای با عنوان معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان تهران، درخواست افتتاح حساب می نماید، لازم است عنوان حساب و حساب مقصد ذکر گردد.

جهت افتتاح حساب قابل برداشت: ذیحساب دستگاه اجرایی طی نامه ای با عنوان معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان تهران، درخواست افتتاح حساب می نماید، لازم است عنوان حساب و صاحبان حق امضاء و نحوه برداشت از حساب ذکر گردد. لازم است تصویر کارت ملی و شناسنامه، حکم انتصاب، حکم کارگزینی کارمند رسمی، ضمیمه و فرم نمونه امضاء در دو نسخه تکمیل گردد.

فرایند تغییر امضاء حساب های قابل برداشت چگونه است؟

با تغییر صاحبان حق امضاء، ذیحساب دستگاه اجرایی طی نامه ای با عنوان معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان تهران، درخواست تغییر امضاء حساب‌های دستگاه اجرایی می‌نماید، لازم است تصویر کارت ملی و شناسنامه، حکم انتصاب، حکم کارگزینی کارمند رسمی، ضمیمه و فرم نمونه امضاء در دو نسخه تکمیل گردد.

فرایند انسداد حساب چگونه است؟

ذیحساب دستگاه اجرایی طی نامه‌ای با عنوان معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان تهران، درخواست انسداد حساب می‌نماید، لازم است حسابی جهت واریز مانده وجوه حساب اعلام گردد.

وجوه چکهای بین راهی و نامشخص:

تاییدیه وجوه چکهای بین‌راهی واریزی به حسابهای خزانه معین را چگونه دریافت کنیم؟

چکهاي بين راهي: وجوه چکهاي صادره از حساب ذيحسابي که اشخاص ذينفع پس از گذشت سه ماه از تاريخ صدور چکهاي دريافتي، براي وصول وجه از بانک عامل اقدام ننمايد. چنانچه مبلغ چک بين راهي حداقل پنجاه ميليون ريال باشد، بايد پس از بررسي و تحقيقات لازم در رابطه با دريافت کننده چک، خدمت صورت گرفته يا کالاي ارائه شده، درج صحيح ارقام در اسناد مالي، دلايل عدم مراجعه ذينفع به بانک عامل و محتواي صورت مغايرت بانکي و اطمينان از عدم وجود ارقام مشابه در صورت مغايرت بانکي ماههاي گذشته با تاييد گزارش بررسي ها و تحقيقات انجام شده توسط مقامات مجاز و ذيحساب وجوه اين قبيل چکها را به خزانه واريز نمايند. بعلاوه لازم است از طريق دفاتر حقوقي با توجه به قانون صدور چک و مقررات سيستم بانکي کشور نسبت به ابطال چکهاي بين راهي از طريق مراجع قضايي اقدام نمايند.

چنانچه وجوه واریز براساس تعریف فوق و جزء چکهای بین راهی باشد، فرم تاییدیه وجوه چکهای بین راهی(قابل دریافت از خزانه معین و وب سایت اداره کل) را در دو نسخه تکمیل و پس از امضاء ذیحساب دستگاه، جهت تایید به خزانه معین ارسال نمایند. لازم است مدارک مربوطه پیوست گردد و تاریخ واریز وجوه به تفکیک هر واریزی مشخص گردد.

تأییدیه وجوه فاقد مشخصات واریزی به حسابهای خزانه معین را چگونه دریافت کنیم؟

وجوه نامشخص: وجوهي که به حساب ذيحسابي دستگاه اجرايي واريز شده و مشخصات واريز کننده آن نامشخص باشد. ذيحساب موظف است اين وجوه را شناسايي و در خصوص تعيين تکليف قطعي آنها پيگيري لازم را بعمل آورد. پس از گذشت سه ماه از تاريخ واريز وجوه مذکور، نسبت به انتقال آن به حساب خزانه معين استان يا خزانه داري کل اقدام نمايد.

چنانچه وجوه واریز براساس تعریف فوق و جزء وجوه نامشخص باشد، فرم تأییدیه وجوه نامشخص (قابل دریافت از خزانه معین و وب سایت اداره کل) را در دو نسخه تکمیل و پس از امضاء ذیحساب دستگاه، جهت تأیید به خزانه معین ارسال نمایند. لازم است تاریخ واریز وجوه به تفکیک هر واریزی مشخص گردد.

وجوه واریزی بابت چکهای بین راهی را چگونه مسترد نماییم؟

فرم درخواست وجه چکهای بین‌راهی تکمیل و پس از امضاء ذیحساب دستگاه اجرایی به خزانه معین ارسال می‌گردد. لازم است شماره بستانکاری تاییدیه دریافتی درج و تصویر چک یا مستندات ابطال چک ضمیمه گردد.

چنانچه مبلغ چک بين‌راهي حداقل پنجاه ميليون ريال باشد، لازم است نتیجه بررسي و تحقيقات در رابطه با دريافت کننده چک، خدمت صورت گرفته يا کالاي ارائه شده، دلايل عدم مراجعه ذينفع به بانک عامل و تأييد گزارش بررسي‌ها و تحقيقات انجام شده توسط مقامات مجاز و ذيحساب، بعلاوه مستندات اقدامات انجام شده از طريق دفاتر حقوقي با توجه به قانون صدور چک و مقررات سيستم بانکي کشور نسبت به ابطال چکهاي بين راهي از طريق مراجع قضايي، ارسال گردد.

وجوه نامشخص را چگونه مسترد کنیم؟

پس از تعیین واریز کننده وجوه نامشخص در صورتی که این وجوه به اشتباه واریز شده یا اضافه‌واریزی بوده است، فرم درخواست وجه وجوه نامشخص تکمیل و پس از امضاء ذیحساب دستگاه اجرایی به خزانه معین ارسال می‌گردد. لازم است شماره بستانکاری تأییدیه دریافتی درج گردد.

اسناد خزانه اسلامی:

کارفرمايي اقدام به پرداخت پیش پرداخت پروژه از محل بند (ب) تبصره 5 (اخزا 703 -715) نموده ، ولي سودي براي اسناد مذكور در نظر نگرفته اند. حال آيا پيمانكار مي تواند بر اساس مصوبه هیات وزیران در خصوص محاسبه قدرت خرید به صورت وضعیتها از كارفرما درخواست سود نمايد؟

با توجه به ماده 24 آیین نامه‎ اجرایی بند های (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی)، و (م) تبصره 5  قانون بودجه سال 1397 کل کشور( موضوع تصویب نامه شماره 11819/ت55247هـ مورخ 8/2/1397 هیأت محترم وزیران)، در صورت انتشار بخشی از اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه به شکل اسناد خزانه اسلامی، تمامی شرایط انتشار این اسناد تابع آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 (موضوع تصویب نامه‎های شماره 12155/ت55246هـ مورخ 9/2/1397 و 94141/ت55455هـ مورخ 17/7/1397 هیأت محترم وزیران)، خواهد بود.همان‌گونه که در آیین‌نامه اخیر‌الذکر قید شده است اسناد خزانه مذکورمی‌تواند صرفاً به منظور تسویه بدهی‎های مسجل دولت (بدهی قابل پرداخت دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- و تا قبل از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب/ مدیر مالی در دستگاه اجرایی فاقد ذیحساب و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد) به طلبکاران واگذار ‎گردد.

آیا به پرداختي بابت  ماليات بر ارزش افزوده پیمانکاران ومشاوریني كه مطالباتشان  بصورت اسناد خزانه اسلامی می باشد حفظ قدرت خرید تعلق می گیرد؟

برای اسناد خزانه منتشره در سال 1397 چنین ظرفیتی پیش‌بینی نشده است. لیکن باستناد بند (ج) ماده 3 آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه‍)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (5) و تبصره‎های ذیل و بند (ز) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور (موضوع تصویب‎نامه شماره 29504/ت56597هـ مورخ 12/3/1398 هیئت محترم وزیران)، در اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سر رسید حداکثر تا پایان سال 1398پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان مذکور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارایه می‌نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

بابت اسناد خزانه اسلامی تحویلی به سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه حفظ قدرت خرید تا زمان تحویل به سازمان مذکور انجام می‎شود.

در مواردی که پیمانکاران رأساً نسبت به تسویه بدهی های مالیات بر ارزش افزوده عهده دستگاه های اجرایی اقدام نموده باشند، تسویه مطالبات آنها از طریق اسناد خزانه اسلامی دارای حفظ قدرت خرید مجاز است.

آیا در پرداخت مطالبات پیمانکاران ومشاورین که به صورت اسناد خزانه اسلامی می باشد به سپرده حسن انجام کار حفظ قدرت خرید تعلق می گیرد؟

برای اسناد خزانه منتشره در سال 1397 چنین ظرفیتی پیش‌بینی نشده است.  لیکن  به استناد تبصره 2 بند (ث) ماده 3 آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه‍)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور (موضوع تصویب‎نامه شماره 29504/ت56597هـ مورخ 12/3/1398 هیئت محترم وزیران): در زمان استرداد اسناد خزانه اسلامی صادره بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان آزاد‌‌سازی تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین شده در این آیین‌نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل اعتبار تخصیص‌یافته سال جاری، اعم از نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی اقدام نمایند. در صورت عدم وجود اعتبار تخصیص‌یافته، دستگاههای اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خرید اسناد مورد اشاره، در دفاتر دستگاه اجرایی بدهی شناسایی و ثبت نمایند.

در حفظ قدرت خرید ( سود ) برای بیمه ، آیا سود برای سهم کارفرما تعلق می گیرد یا برای سهم پیمانکار؟ و یا برای هر دو تعلق می گیرد ؟

به موجب تبصره 2 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بند(هـ) تبصره 5 قانون بودجه سال جاری ( موضوع مصوبه شماره 94141/ت 55455هـ مورخ 17/7/1397 هیات محترم وزیران ) دستگاه‌های اجرایی می تواند بابت کسور بیمه تامین اجتماعی با محاسبه حفظ قدرت خرید نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی عنوان سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند . سازمان تامین اجتماعی نیز متقابلا" مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب ( بدون محاسبه جریمه ) اقدام نماید . لذا به نظر می رسد حفظ قدرت خرید می باید در قبال کل کسور بیمه شامل سهم کارفرما و سهم پیمانکار محاسبه و مورد اقدام قرار گیرد .

 آیا صدور اسناد خزانه اسلامی مربوط به بدهی‌های حوزه اعتبارات جاری می باشد و دقیقاً برای چه سالهایی قابل صدور می‌باشد؟

اسناد خزانه بند (ھ) تبصره (5) به منظور تسويه بدهي مسجل دولت بابت طرح‌های تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه التفاوت قيمت تمام شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركتهاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي كشور واگذار می شود. اسناد خزانه بند (ز) مطابق ابلاغیه تخصیص سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص‌های اولویت دار دستگاه اجرایی واگذار می شود.

بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید جهت اسناد خزانه تامین اجتماعی را شفاف نمایید چون درآیین نامه تنها به محاسبه حفظ قدرت خرید جهت صورت وضعیتها وطلب پیمانکاران اشاره شده است وهیچ گونه اشاره ای به تامین اجتماعی نشده است آیا بازه زمانی حفظ قدرت خرید تامین اجتماعی نیز مشابه صورت وضعیتها صورت پذیرد و از زمان پایان مهلت درج شده در قرارداد جهت پرداختها باید حفظ قدرت خرید محاسبه گردد؟

بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی می‌باید مشابه ترتیبات تعیین شده در تبصره‌های 1، 2 و3 آیین‌نامه اجرایی بند (ه‍) تبصره 5 مورد اقدام قرار گیرد.

با عنایت به اینکه در تبصره 3 اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه سال 97 آمده است که بدهی هایی که با اعلام و تایید رییس دستگاه اجرایی از هرگونه افزایش بابت خسارت تاخیر تادیه برخوردارشده یا می شوند .صرفا" مشمول محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد می باشند.حال جهت رفع ابهام و جلوگیری از برداشت های متفاوت ،خواهشمند است درخصوص معنی عبارت (( تاریخ واگذاری)) ارشاد فرمایید که آیا منظور از تاریخ واگذاری همان تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی می باشد یا خیر؟

تاریخ انتشار مفهومی متفاوت از تاریخ واگذاری داشته  و منظور از تاریخ واگذاری زمان‎ معرفی طلبکار به عامل واگذاری می‌باشد.

در فرم شماره 4 (واگذاری اسناد خزانه -اخزا713به تأمین اجتماعی)، محاسبه 15 درصد حفظ قدرت خرید چگونه محاسبه و درج مي گردد؟ به عبارتی اگر مبلغ اسناد100 ریال باشد و چه مقدار باید برای اصل حق بیمه و چه مقدار برای حفظ قدرت خرید محاسبه گردد؟

به استناد بند (ب) ماده 1 آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 5 قانون بودجه سال‎1397 (موضوع تصویب نامه شماره 94141/ت55455هـ هیأت محترم وزیران) ، حفظ قدرت خرید مبلغی معادل 15%  است که به ازای هر سال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‎شود. مبلغ مذکور به صورت روز شمار و ساده محاسبه می‌شود. ضمن اینکه بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید در تبصره‌های 1، 2 و3 آیین‌نامه اجرایی بند (ه‍) تبصره 5 مشخص شده است.همچنین نحوه درج مبلغ حفظ قدرت خرید در فرم‎های 1-4 و 2-4 ، مطابق آخرین اصلاحیه دستورالعمل‎های واگذاری اسناد خزانه اسلامی به تاریخ 10/9/1397 (قابل دریافت از پورتال مرکز) مشخص شده است.

با عنایت به اینکه برای پروژه عمرانی کل تخصیص اعتبار در قالب اوراق خزانه اسلامی با سر رسید دو ساله ابلاغ شده و از طرفی عقد قرارداد نیز انجام پذیرفته است و طبق قرار داد می بایست 25درصد به پیمانکار پیش پرداخت داده شود. با توجه به اینکه پیش پرداخت بدهی مسجل شده نمی باشد و اوراق نیز دو ساله می باشد آیا از محل اوراق امکان پذیر می باشد؟

با عنایت به ماده 1 آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 (موضوع تصویب‎نامه شماره 12155/ت55246هـ مورخ 9/2/1397 هیأت محنرم وزیران) اسناد خزانه اسلامی می‎بایست به منظور تسویه بدهی‎های مسجل همراه با حفظ قدرت خرید به طللبکاران واگذارشود. ضمناً اسناد خزانه اسلامی منتشره از محل بند (ب) تبصره 5 نیز تابع شرایط آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر می‌باشد.

باعنایت به ابلاغ آئین نامه اصلاحی بند ه تبصره 5 قانون بودجه سال1397 به شماره 94141 مورخ 17/07/1397 تاریخ اجرای آئین نامه جدید، تاریخ درج شده در تصویب نامه هیات وزیران( تاریخ 17/07/1397) خواهد بود یا تاریخی که وارد دبیرخانه مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تاریخ 20/08/1397 گردیده و به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است؟

تاریخ اجرای اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 موضوع تصویب نامه شماره 94141/ت55455هـ تاریخ 17/7/1397 می‎باشد.

سود دوران انتظار اسناد خزانه دریافتی بابت مطالبات شرکت از راه آهن جمهوری اسلامی ایران بدون احتساب  طلب شرکت بابت ارزش افزوده  با اشاره به بخشنامه آن مرکز محاسبه و منظور گردیده است لذا باعنایت به اینکه ارزش افزوده درمواعد قانونی باید از سوی این شرکت نقدا" پرداخت گردد آیا نحوه محاسبه درست است؟

 مطابق اظهار نظر انجام شده از مراجع ذی ربط ، حفظ قدرت خرید شامل ارزش افزوده نمی شود . علی ایحال موضوع برای بررسی و اظهار نظر دقیق تر به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس شده است .

مطابق آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور ( موضوع مصوبات شماره 12155/ت55246 هـ مورخ 1397/2/9 و شماره194141/ت555455هـ مورخ 1397/7/17 هیات محترم وزیران ) حفظ قدرت خرید ، مبلغی معادل پانزده درصد تعیین ودراصلاحیه مذکور بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید به وضوح مشخص گردیده است با توجه به اینکه برخی ازذیحسابان محترم برای اسناد خزانه صادره از محل قانون بودجه سال 1397 قبل ازاصلاحیه حفط قدرت خرید ازتاریخ انتشار تا تاریخ سررسید محاسبه و دراصلاحیه مذکور بازه محاسبه حفظ قدرت تغییر یافته است با وجود درخواست ازدستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مابه التفاوت حفظ قدرت خرید ،ازپرداخت مبلغ مابه التفاوت خودداری می نمایند .

نظر به اینکه دراصلاحیه آیین نامه بند ه تبصره 5 قانون بودجه سال 97 عنوان اصلاحیه آیین نامه قبلی عنوان گردیده پس تاریخ اجرا اصلاحیه نیز از اول سال 1397 برای اسناد خزانه صادره از محل قانون بودجه سال 1397 می باشد آیا عدم پرداخت مابه التفاوت حفظ قدرت خرید برای اسناد مذکور قانونی می باشد؟ لازم به توضیح است طبق قرارداد فی مابین کارفرما حداکثر 20 روز ازدریافت صورت وضعیت ملزم به پرداخت صورت وضعیت دروجه پیمانکار می باشد.

بدیهی است اصلاحیه مذکور صرفا شامل اسنادی می شود که پس از تاریخ صدور مصوبه دولت واگذار شده اند .


در اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای بعد از ارسال فاکتور توسط پیمانکار ( تاریخ فاكتور20/7/97 ) مهندسین ناظر دستگاه اجرایی اقدام به بررسی و در تاریخ 10/8/98 نسبت به تایید آن اقدام و فاکتور ارائه شده را به همراه گزارش ناظر مبنی بر بلامانع بودن پرداخت به ذیحسابی ارائه می نمایند حال مطابق نظام حسابداری بخش عمومی در صورتی که در همان روز تایید ناظر یعنی 10/8/97 دستور پرداخت صادر و اقدام به پرداخت نماییم آیا اول باید مبلغ این فاکتور را به عنوان بدهی شناسایی کرد و یا می توان مستقیم تامین اعتبار و بحث بدهی را در آن نیاورد و در صورت مثبت بودن جواب آیا این مطلب درست است ؟ تمام اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ابتدا باید به صورت بدهی ( حساب ها و اسناد پرداختنی ) شناسایی و سپس دوباره اقدام به تسویه بدهی کرد . آیا در مورد اسناد خزانه قضیه فرق می کند؟

بايد اول به عنوان بدهي شناسايي شود و پس از اينكه  تامين اعيتار و پرداخت شد از بدهي ها نيز كسر گردد.(تسويه بدهي- كاهنده حساب ها و اسناد پرداختنی )

با توجه به پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار و فاز بندی اجرای پروژه مطابق با قرارداد آیا می توان جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی یک حساب مشترک بین پیمانکار و کارفرما جهت کنترل منابع دریافتی توسط پیمانکار ایجاد کرد که برداشت منابع سررسید شده اسناد از طریق امضاء دو طرف و انجام کار و ارائه صورت وضعیت امکان خروج پول از حساب را داشته باشد؟

اسناد خزانه اسلامی (به استثناء اسناد خزانه اسلامی کوتاه‌مدت) صرفاً در قبال بدهی مسجل قابل واگذاری می‌باشد. در  اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت امکان پیش‌پرداخت نیز وجود دارد . در هر دو حالت موضوع می‌باید در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه انجام گیرد.

با توجه به طولانی شدن پروسه فعال سازی و راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و عدم ثبت سفارش اسناد خزانه قبل از تاریخ سررسید و ابطال اسناد، در خصوص تخصیص اعتبار به صورت نقد چه مراحلی بایستی اقدام پذیرد؟

از آنجاییکه کلیه پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور اعم از نقدی و غیرنقدی ( اوراق بهادار اسلامی) صرفاً در چارچوب تخصیص‌های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام می‌گیرد، لذا می‎بایست موضوع از طریق آن سازمان پیگیری شود.

آیا در فرم جدید بیمه (فرم 2-4) مبالغ اسناد بابت حق بیمه و سود باید به ریال باشد یا میلیون ریال؟ آیا جمع مبلغ حق بیمه و سود آن می بایست مضربی از یک میلیون ریال باشد؟

مبالغ می بایست کمافی السابق به میلیون ریال درج گردد.

آیا از محل اسناد بند (و) تبصره 16 سال 96 می توان به حواله هایی که در سال 97 تسجیل شده پرداخت کرد؟

در اجرای ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 و با عنایت به ماده 4 قانون نحوه انجام امورمالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب سال 1369 که به موجب آن کلیه اعتبارات هزينه اي ، تملك داراييهاي سرمايه اي و اختصاصی دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و ... منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال به سال بعد منتقل و ضمن بودجه تفصیلی آن سال موسسه منظور خواهد شد و همچنین با توجه به تبصره 2 ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور که به استناد آن، اسناد و اوراق بهادار متعلق به دولت در حکم وجوه عمومی تلقی می‌شود، در ارتباط با اسناد خزانه اسلامی تخصیص یافته به دستگاه‌های مورد اشاره از محل قانون بودجه سال 1396، در چارچوب دستورالعمل‌های مربوط امکان واگذاری اوراق مذکور حداکثر تا دو هفته قبل از سررسید وجود دارد. ضمناً اسناد مذکور می‌تواند صرف تسویه بدهی‌هایی شود که تا قبل از پایان مهلت واگذاری مطابق قوانین و مقررات ایجاد شده‌اند.

با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از اعتبارات عمرانی دستگاه های اجرایی در قالب اسناد خزانه اسلامی می باشد پیشنهاد می گردد جهت تسریع در روند امور اسناد خزانه اسلامی و جلوگیری از بروز مشکلات و خطاهای احتمالی و همچنین کاهش هزینه های ناشی از صدور اسناد خزانه اسلامی، سامانه ای فراگیرجهت اسناد خزانه اسلامی ایجاد گردد. 

تهيه نرم افزار يكپارچه و يا طراحی و استقرار سامانه‌ای  براي اسناد خزانه اسلامي  براي اداره ات كل امور اقتصادي و دارايي استانها  مي بايست وتوسط وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام و در اختيار  استانها قرار گيرد.

اگر اسناد خزانه ای بابت حسن انجام کار و یا تامین اجتماعی صادر شده باشد و هنوز سرسید اسناد نشده، تسویه اسناد خزانه با پیمانکار بدلیل اینکه کل کار انجام شده و مفاصا حساب گرفته است و جهت آزاد سازی سپرده اقدام نموده، چگونه می باشد؟

به استناد دستور العمل های نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی حداکثر تا 20 روز قبل از تاریخ سررسید ، دستگاه های اجرایی می توانند عنداللزوم با تکمیل و ارسال فرم شماره (7) منضم به گواهی صادره بانک ملی ایران و فرم شماره (1-2) و (2-2) ( حسب مورد ) نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی صادره جهت سپرده حسن انجام کار با کد معاملاتی حاک 55555 به  سایر اشخاص ذینفع اقدام نمایند.

  ضمناً فرم های شماره (1-2) یا(2-2) (حسب مورد) می باید مجدداً به میزان کل رقم مندرج در گواهی یاد شده تکمیل و برای صدور اسناد به نام اشخاص ذینفع ارسال شود.

آیا پرداخت 15 درصد  سالیانه جهت حفظ قدرت خرید توسط کارفرما اجباری میباشد یا به اختیار کارفرما میباشد؟

به استناد اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (هـ ) تبصره ( 5 ) قانون بودجه سال 1397 ( موضوع تصویب نامه شماره 94141/ت 55455 هـ مورخ 17/7/1397 هیات محترم وزیران ) حفظ قدرت خرید مبلغی معادل 15% است که می باید به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلبکاران تا زمان سر رسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه شود .

آیا سازمان تبلیغات اسلامی که جزء نهادهای عمومی غیر دولتی بوده و دارای منابع داخلی نمی باشد می تواند اسناد خزانه اسلامی را بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بنام خود اخذ نماید؟

در صورتی که سازمان به منابع داخلی خود دارای بدهی باشد که این بدهی در چارچوب قوانین و مقررات و موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور ایجاد شده ، صدور اسناد عنوان منابع داخلی بلا مانع است .

با توجه به اینکه طبق مواد 19 و 20 قانون مالیات برارازش افزوده فروشنده درتاریخ تعلق مالیات باید به مطالبه آن از خریدار اقدام نمایند واز طرفی باید فروشنده هر فصل نسبت به ارسال اظهار نامه ارزش افزوده و پرداخت بدهی خود به امورمالیاتی اقدام نماید ولیکن از طرف کارفرما یا دستگاه اجرایی خریدار، مطالبات ایشان مشتمل برارزش افزوده درقالب اسناد خزانه اسلامی پرداخت می گردد. این در صورتی است که قانونا" کارفرما باید تا پایان ماه بعد ارزش افزوده را تسویه نماید ولیکن این موضوع به تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی موکول می گردد درحالی که پیمانکار درهمان فصل باید بدهی ارزش افزوده خود را پرداخت نماید . پیمانکار یا فروشنده ارزش افزوده را درسال جاری پرداخت می نماید ولی تسویه آن توسط کارفرما به سال بعد موکول می گردد. مگر ارزش افزوده بخشی از بدهی مسجل شده دستگاه نیست؟ مستدعی است علت اينكه ارزش افزوده مشمول حفظ قدرت خرید نمی گردد را ذكر نماييد.

بر اساس استعلام بعمل آمده از اداره کل نظارت بر اجرای بودجه ، به موجب مفاد مواد (3) و (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، ارزش افزوده تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده در یک دوره معین است و ماخذ محاسبه ارزش افزوده ، بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب می باشد . با عنایت به احکام قانونی فوق و از آنجایی که مبلغ مالیات بر ارزرش افزوده مربوط به صورت وضعیت پیمان به عنوان یک مورد از موارد مندرج در صورتحساب عملکرد سه ماهه مالیات بر ارزش افزوده مورد لحاظ قرار می گیرد ، بنابراین محاسبه حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی برای مالیات بر ارزش افزوده صورت وضعیت پیمان با توجه به مقررات جاری امکان پذیر نمی باشد .

آیا از اسناد بند ز تبصره 5 برای پیش پرداخت می توان استفاده کرد؟

بله

آیا دستگاه های اجرايي دولتی می توانند بابت بدهی یا اجرای پروژه تحقیقاتی از دستگاه اجرايي دولتی دیگر اسناد خزانه اسلامی دریافت نمایند؟

به استناد ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 موضوع تصویب نامه شماره 12155/ت 55246هـ مورخ 9/12/1397 اسناد مذکور به در قبال بدهی های مسجل با حفظ قدرت خرید به طلبکاران واگذار می شود و دریافت اسناد خزانه اسلامی منتشره از محل قوانین بودجه سنواتی توسط دستگاه های دولتی امكان پذير نيست.

آیا کاهش مقدار اسناد خزانه اسلامی بند ب تبصره 5 سهم تخصیص داده شده به سازمان تامین اجتماعی سال 1396 امکان پذیر می باشد؟درصورت مثبت بودن راهکار اجرایی آن چگونه است؟

در صورتی که شخص ذینفع اقدام به فروش اسناد خزانه در بازار ثانویه ننموده باشد ، امکان ابطال آن با درخواست دستگاه اجرایی مربوط میسر می باشد .                           

آیا به اسناد موضوع بند ب تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 حفظ قدرت خرید تعلق می گیرد؟

به استناد ماده (24 ) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)،(ب)،(ج)،(د)،(ح)،(ط)،(ی)و (م) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 موضوع تصویبنامه شماره 11819/ت55247هـ مورخ 8/2/1397 هیات محترم وزیران در صورت انتشار بخشی از اوراق مالی اسلامی موضوع آیین نامه مذکور به شکل اسناد خزانه اسلامی ، تمامی شرایط انتشار این اسناد تابع آیین نامه اجرایی بند (هـ ) تبصره ( 5 ) قانون موضوع تصویب نامه شماره 12155/ت55246هـ مورخ 9/2/1397 هایت محترم وزیران خواهد بود.

با توجه به ابهام موجود در آیین نامه ی اجرایی بند ه تبصره 5 سال 1397 لطفا ارائه طریق نمایید که اگر تاریخ تسجیل بدهی پس از تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی باشد حفظ قدرت خرید از تاریخ تسجیل بدهی تا سررسید محاسبه می شود یا از تاریخ انتشار اسناد تا سررسید ؟

مطابق آیین نامه اجرایی بند (هـ ) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور ( موضوع مصوبات شماره 12155/ت55246 هـ مورخ 9/2/1397 و شماره 194141/ت555455هـ مورخ 17/7/1397 هیات محترم وزیران ) حفظ قدرت خرید ، مبلغی معادل پانزده درصد (15%) اصل بدهی است که به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود. شایان ذکر است بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فیمابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تایید رییس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی ( موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 ) ، آغاز شده و پایان آن تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد . در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قرارداد مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است ، بازه زمانی محاسبه قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورت حساب های صادره طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی ، تا تاریخ سر رسید اسناد خزانه اسلامی می باشد . همچنین در صورتی که بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید ، کمتر یا بیشتر از یکسال سپری شده باشند با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی ( روز شمار ) به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.

اضافه می نماید بدهی هایی که با اعلام و تایید رییس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی ، از هرگونه افزایش بابت خسارت تاخیر تادیه برخوردار شده یا می شوند ، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری تا سر رسید اسناد می باشند و لذا خسارت تاخیر تادیه ، صرفاً تازمان واگذاری اسناد قابل تعیین است .

در رابطه با نحوه ی محاسبه حفظ قدرت خرید (سود) اسناد خزانه اسلامي، مطابق آیین‌نامه، از زمان انتشار تا سررسید به ازای هر سال می‌تواند تا حداکثر 15 درصد به اصل مبلغ بدهی مسجل اضافه شود. آیا تاریخ ایجاد بدهی ملاک محاسبه میباشد يا تاریخ انتشار ؟

مطابق آیین نامه اجرایی بند (هـ ) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور ( موضوع مصوبات شماره 12155/ت55246 هـ مورخ 9/2/1397 و شماره 194141/ت555455هـ مورخ 17/7/1397 هیات محترم وزیران ) حفظ قدرت خرید ، مبلغی معادل پانزده درصد (15%) اصل بدهی است که به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود. شایان ذکر است بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فیمابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تایید رییس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی ( موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 ) ، آغاز شده و پایان آن تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد . در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قرارداد مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است ، بازه زمانی محاسبه قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورت حساب های صادره طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی ، تا تاریخ سر رسید اسناد خزانه اسلامی می باشد . همچنین در صورتی که بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید ، کمتر یا بیشتر از یکسال سپری شده باشند با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی ( روز شمار ) به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.

اضافه می نماید بدهی هایی که با اعلام و تایید رییس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تاخیر تادیه برخوردار شده یا می شوند ، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری تا سر رسید اسناد می باشند و لذا خسارت تاخیر تادیه ، صرفاً تازمان واگذاری اسناد قابل تعیین است .

حداکثر درصدی که به اسناد خزانه اسلامی اخزا 703 با سررسید سال 1399 تعلق میگیرد را برای هر سال اعلام بفرمایید؟

مطابق آیین نامه اجرایی بند (هـ ) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور ( موضوع مصوبات شماره 12155/ت55246 هـ مورخ 9/2/1397 و شماره 194141/ت555455هـ مورخ 17/7/1397 هیات محترم وزیران ) حفظ قدرت خرید ، مبلغی معادل پانزده درصد (15%) اصل بدهی است که به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود. شایان ذکر است بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فیمابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تایید رییس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی ( موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 ) ، آغاز شده و پایان آن تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد . در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قرارداد مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است ، بازه زمانی محاسبه قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورت حساب های صادره طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی ، تا تاریخ سر رسید اسناد خزانه اسلامی می باشد . همچنین در صورتی که بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید ، کمتر یا بیشتر از یکسال سپری شده باشند با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی ( روز شمار ) به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.

اضافه می نماید بدهی هایی که با اعلام و تایید رییس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی ، از هرگونه افزایش بابت خسارت تاخیر تادیه برخوردار شده یا می شوند ، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری تا سر رسید اسناد می باشند و لذا خسارت تاخیر تادیه ، صرفاً تازمان واگذاری اسناد قابل تعیین است .

آیا در پروژه ها پیمانی می توان اسناد خزانه به نام سازمان(نهاد عمومی غیر دولتی) صادر کرد ؟ (با توجه به اینکه پرداخت ها از محل منابع داخلی انجام می شود)

اسناد خزانه اسلامی به منظور تسویه بدهی های مسجل دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور و تا قبل از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب/مدیر مالی در دستگاه اجرایی فاقد ذیحساب و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد ، قابل واگذاری می باشد نبابراين جذب اسناد خزانه اسلامی برای پروژه های پیمانی ، در صورت پیش بینی در موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه وبودجه کشور ، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط بلا مانع می باشد .

حفظ قدرت خرید در مورد بند« ب»  بند« م» تبصره (5) به چه میزان بوده ؟ آیا نرم افزاری در خصوص محاسبه حفظ قدرت خرید وجود ندارد ؟

لازم به ذکر است به استناد ماده (24) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)،(ب)،(ح)،(ط)،(ی)و (م) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور ، در صورت انتشار بندهای (ب) و ( م ) به شکل اسناد خزانه اسلامی ، تمامی شرایط انتشار این اسناد تابع آیین نامه اجرایی بند (هـ ) می باشد .

مطابق آیین نامه اجرایی بند (هـ ) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور ( موضوع مصوبات شماره 12155/ت55246 هـ مورخ 9/2/1397 و شماره 194141/ت555455هـ مورخ 17/7/1397 هیات محترم وزیران ) حفظ قدرت خرید ، مبلغی معادل پانزده درصد (15%) اصل بدهی است که به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود. شایان ذکر است بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فیمابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تایید رییس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی ( موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 ) ، آغاز شده و پایان آن تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد . در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قرارداد مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است ، بازه زمانی محاسبه قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب های صادره طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی ، تا تاریخ سر رسید اسناد خزانه اسلامی می باشد . همچنین در صورتی که بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید ، کمتر یا بیشتر از یکسال سپری شده باشند با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی ( روز شمار ) به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.

اضافه می نماید بدهی هایی که با اعلام و تایید رییس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی ، از هرگونه افزایش بابت خسارت تاخیر تادیه برخوردار شده یا می شوند ، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد می باشند و لذا خسارت تاخیر تادیه، صرفاٌ تا زمان واگذاری اسناد قابل تعیین است .

برای محاسبه مبلغ حفظ قدرت خرید فايلهاي اكسلي  موجود می باشد .

آیا در پروژه ها و یا خرید های امانی می توان اسناد خزانه به نام سازمان(شهرداری) صادر کرد ؟ (با توجه به اینکه خریدها از محل منابع داخلی خریداری میشود)

اسناد خزانه اسلامی به منظور تسویه بدهی‌های مسجل دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور و تا قبل از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذيحساب/‌مدیر مالی در دستگاه اجرایی فاقد ذیحساب و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد،  قابل واگذاری می‌باشد. ضمناً با توجه به تبصره 2 ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور اسناد و اوراق بهادار درحکم وجوه عمومی تلقی می‌شود، لذا  بنابراين  جذب اسناد خزانه اسلامی برای پروژه‌های امانی، در صورت پیش‌بینی در موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط  بلامانع می‌ باشد.

منظور از حفظ قدرت خرید 15 درصد از زمان انتشار تا سررسید برای سال 97 ایا این است که برای هرسال باید 15درصد درنظر گرفته شود یا نه اینکه اگر اسنادی 2 ساله بود برای دو سال 15 درصد درنظر گرفته شود. و اینکه دیگر تاریخ فاکتور ملاک نمی باشد؟

مطابق آیین‌نامه سالجاری، از زمان انتشار تا سررسید به ازای هر سال می‌تواند تا حداکثر 15 درصد به اصل مبلغ بدهی مسجل اضافه شود.

نحوه پیگیری اختصاص اسناد خزانه اسلامی بعد از معرفی دستگاه اجرایی تا بنام شدن آنها چگونه است؟

دستگاه‌های اجرایی می‌توانند موضوع را از عامل واگذاری (بانک ملی ایران) پیگیری نمایند.

در خصوص ثبت سپرده حسن انجام کار که به صورت اوراق خزانه اسلامی به نام دستگاه صادر می گردد. نام شخصی در خزا 2 ثبت می شود به نام چه شخصی صورت گیرد . اگربدهی به نام شرکت طرف قرارداد باشد آن وقت با فرم   نمی خواند لطفاً ما را راهنمایی بفرمائید.

به منظور واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال سپرده حسن اجرای کار، براساس بند 1.15 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان موضوع قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اقدام نمایید.

در تاریخ 28/04/96 بابت بدهی اداره ورزش و جوانان، گواهی دریافت اسناد خزانه در بانک ملی بنام شهرداری حلب به تاریخ سررسید 28/12/97 صادر گردیده، لطفاً نحوه ادامه کار و چگونگی هزینه نمودن این اسناد شهرداری را یاری نمایند.

دولت از طریق دستگاه اجرایی به منظور تسویه بدهی‌های خود اقدام به واگذاری اسناد خزانه اسلامی می‌نماید و لذا پس از دریافت گواهی اسناد توسط ذینفع عملاً مطالبات آنها از دولت تسویه شده است و در صورتی که شخص ذینفع اقدام به فروش اسناد در بازار ثانویه ننماید معادل وجه آن در تاریخ سررسید به حساب واریز خواهد شد.

گزارشگری بدهیهاو ­­مطالبات عمومی و  زیرسامانه ثبت و گزارشگری بدهی ها و مطالبات عمومی(سماد)(سال 1397) 

 

منظور از مدیریت مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی در شهرداری‌ها چیست ؟

مقصود از مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی که بخشی از آنها نهادهای عمومی غیردولتی و ازجمله شهرداری‌ها می‌باشند، دریافت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات و دارایی‌های مالی آنها در مرحله نخست می‌باشد و سپس به منظو تسریع و بهبود فرایندهای مالی نسبت به تسویه مطالبات و بدهی‌های آنها با بهره‌مندی از ابزارهای تسویه که دولت درنظرگرفته است اقدام نماییم. همچنین به منظور تامین منابع مالی برای طرح‌ها و پروژه‌های بلندمدت ابزارهای مناسبی لحاظ و با توجه به اولویت‌‌بندی‌های دولت به آنها اختصاص داده می‌شود.

به استحضار می رساند که جهت ورود به سامانه کد کاربری و رمز عبور را وارد می نماییم اما سیستم کد و رمز را نامعتبر می داند . خواهشمند است دراين خصوص راهنمايي لازم را مبذول فرمایید.

امکان بازیابی رمز عبور با توجه به شناسه ملی که قبلا" به عنوان نام کاربری آن دستگاه درنظر گرفته شده است، وجود دارد. درصورت فقدان شناسه ملی، ضرورت دارد مکاتبات لازم با اين  اداره کل انجام و پیگیری لازم صورت پذیرد.

 طبق مصوبات هیات محترم وزیران، بانک می بایست بارمالی ناشی از امهال حوادث غیرمترقبه را از طریق سامانه سماد اعلام نماید. خواهشمند است در خصوص نحوه ایجاد دسترسی به سامانه مزبور راهنمایی فرمایید. این بانک طی نامه ای کاربران مورد نظر را به اداره حسابداری بدهی های، تعهدات و مطالبات دولت معرفی نموده است ولی پاسخی دریافت نشده است.

با سلام حسب اعلام بانک ها اعم از دولتی و خصوصی نام کاربری بانک به منظور ثبت اطلاعات در سامانه سماد تعریف مي گردد و مشخصات کاربری در اختیار کارشناس معرفی شده از طرف بانک قرار می گیرد.

شرکتي در بخش اعتبارات تملک دارایی سال 1396 با پیمانکاران تسویه حساب نموده  و بدهی بابت حق الزحمه پیمان ندتشته و فقط مبالغ سپرده های آنها را در سامانه سماد ثبت نموده آیا ضرورت دارد برای تایید فقط مبالغ سپرده قرارداد با سازمان حسابرسی منعقد شود؟ اگر بله هزینه آن به عهده کیست ؟

طبق بند 3 بخشنامه 31685 / 57 مورخ 25/2/1397 در صورتی که سپرده ها دارای تاییدیه خزانه باشند جز موارد مستثنی از حسابرسی ویژه بدهی و مطالبات بوده . هزینه حسابرسی طبق بند 5 بخشنامه فوق الذکر توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تسویه می گردد. 

آیا بدهی دستگاه های اجرایی به شرکت های آب ، برق و گاز مشمول حسابرسی سازمان حسابرسی می گردد ؟

چنانچه بدهی دستگاه های اجرایی به اشخاص مربوط به طبقات سه گانه بند (الف) ماده (1 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور باشد و جزء موارد مطرح شده در جدول ذیل بند 3 بخشنامه شماره: 31685 /57 مورخ25/2/1397 نباشد ، مشمول حسابرسی حکم بند ( پ ) ماده ( 1 ) قانون مذکور می باشد.  

با عنایت به تمدید استفاده از اوراق سال 1396 تا پایان شهریور ماه 1397 نحوه حسابگری و ثبت سامانه سماد و سرفصل های مرتبط را بیان فرمایید . 

تمدید مهلت استفاد ه از اوراق ، ارتباطی با نحوه گزارشگری سامانه سماد ندارد و در تاریخ تهیه گزارش می بایست طبق مبالغ مندرج در تراز، اطلاعات گزارش شود . ضمناٌ مهلت ارسال گزارشات سه ماهه تا پایان ماه بعد می باشد و برای بهره مندی از ابزارهای تامین مالی ، ارایه اعلام وصول این مرکز ضرورت دارد. 

آیا سامانه سماد قادر به ارائه جزییات بدهی دستگاه های دولتی به تفکیک ابزار بدهی ، مبلغ ارزی ، نوع ضمانت ، ابزار بدهی و ... می باشد؟

اطلاعات مربوط به خروجی سامانه سماد بر اساس اطلاعات ورودی می باشد ، از جمله دستگاه اجرایی ، اشخاص طلبکار /بدهکار ، طبقه اشخاص ، حساب کل / معین موضوع طلب و بدهی .  

وجوه دریافتی بابت وام های عمرانی که از محل تسهیلات و منابع بانک توسعه اسلامی دریافت و دارای موافقتنامه وامی بوده و به صورت جمعی - خرجی در دفاتر سالانه ثبت می شوند و نظر به این که بازپرداخت اصل و سود وام دریافتی از بانک توسعه اسلامی به عهده سازمان سرمایه گذاری است ، آیا نیازی به ثبت این بدهی ها توسط دستگاه اجرایی در دفاتر و سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت ( سماد ) هست یا خیر ؟

بر اساس نامه شماره 145189/54 مورخ 11/7/1397 اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری ،شناسایی رویدادهای مربوط به بازپرداخت بدهی تسهیلات مذکور مطابق بند(پ) بخش یازدهم (حسابداری تسهیلات مالی دریافتی)از فصل هفتم نسخه سال 1397 نظام حسابداری بخش عمومی ( ابلاغی طی نامه شماره 4922 /54 مورخ 21/ 1/ 1397) انجام می شود. ضمناً  بدهی مرتبط با تسهیلات یاد شده بایستی در دفاتر واحد گزارشگر دریافت کننده تسهیلات ، شناسایی و به هنگام بازپرداخت آن توسط سازمان مزبور ، برابر ثبت شماره (2) بند (پ) بخش فوق الذکر از دفاتر آن واحد خارج گردد . بدیهی است که کلیه اقلام بدهیهای سمت چپ صورت وضعیت مالی ( ترازنامه ) باید گزارش شود.

مشکلات و تبعات ناشی از عدم ارسال گزارش بدهیها و داراییها در سایت سماد برای دستگاههای اجرایی چیست ؟

با عنایت به ابلاغ بخشنامه شماره 28253/57 مورخ 22/2/1397 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ، هرگونه تخصیص اعتبار ، پرداخت  تسویه بدهیها و مطالبات و بهره مندی از ابزارهای تامین مالی ، طبق ضوابط اجرایی قانون بودجه ( ماده 36 ) ، منوط به ارایه اعلام وصول سامانه سماد می باشد.

چه موقع باید دستگاه بدهکار ثبت اسناد تسویه خزانه را در دفاتر خود ثبت کند؟

پس از صدور اوراق تسویه خزانه دستگاه بدهکار و طلبکار می بایست ثبت های لازم را بر اساس نظام حسابداری بخش عمومی اعمال نمایند. دستگاه بدهکار بعد از دریافت رونوشت ابلاغیه صدور اوراق تسویه خزانه طبق ثبت شماره 2 بخش سیزدهم موارد خاص نظام حسابدرای بخش عمومی به عنوان حسابداری اوراق تسویه خزانه در دفاتر خود اعمال حساب کند . لازم به ذکر است بر اساس بند ( 9 ) قواعد کاربردی نظام حسابداری بخش عمومی و به منظور اعمال کنترل های داخلی لازم برای مطالبات و بدهیهای در حال تسویه از محل اوراق تسویه خزانه و عدم تسویه نقدی آنها ، واحدهای گزارشگر طلبکار و بدهکار می توانند پس از تکمیل تاییدیه صدور اوراق تسویه خزانه ، وضعیت مطالبات و بدهیهای مورد تسویه خود را در سطح تفصیلی حساب مورد نظر ، تحت عنوان « اوراق تسویه خزانه در حال صدور » تعیین نمایند . لازم به ذکر است افشای اطلاعات اوراق تسویه خزانه در یادداشت های توضیحی صورت های مالی الزامی می باشد.

با توجه به اینکه شهرداریها از روش حسابداری نقدی جهت حسابهای خود استفاده میکنند و از طرفی جهت ثبت بدهیها و مطالبات باید طبق روش تعهدی عمل شود چگونه باید اقدام نمود. ضمن اینکه خواسته شده ترازنامه هم ارسال شود و مبلغی که در جداول ثبت میشود با ترازنامه باید برابر باشد؟

طبق قانون الحاق (2) مصوبه 15199/ت 52534 مورخ 1395/02/12 هیات وزیران در مورد منابع عمومی الزام است که هر چه سریعتر حسابداری تعهدی اجرا شود ولی در مورد منابع داخلی از سال 95 الزامی است.لیکن تسویه مطالبات شهرداریها منوط به ارسال گزارش است.

 


5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0